تعميرات كلي سيستمهاي تاسييساتي
1-درساختمان دانشكده مهندسي مكانيك عليرغم وجود سه دستگاه چيلر تاكنون از توان تبريد دو دستگاه آن استفاده مي شده است كه با مساعي كارشناسان وپرسنل فني اين دفتر علاوه بر بروزرساني دودستگاه چيلر در دست بهره برداري چيلر سوم نيز باتعميرات گسترده به چرخه مصرف برگشته ودرتابستان امسال مورد استفاده قرارگرفته است.
 رسوب زدايي ، كاليبره كردن دستگاهها وقطعات، رفع نواقص پمپها ، منابع ومخازن ، سختيگيرها وبرجهاي خنك كن از جمله فعاليتهاي انجام شده در تأسيسات اين ساختمان بوده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
91
تاریخ:
1395/06/04
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.